Systém pro správu a údržbu cest samosprávných krajůSystém pro řízení všech vnitropodnikových procesů pro Správu a údržbu cest samosprávných krajů.

Všechny vnitropodnikové procesy integrované v rámci jednoho systému.

 • Struktura datového modelu a aplikace umožňuje pružně reagovat na konkrétní požadavky společnosti. Z vlastních zkušeností víme, že dokladů, zboží a materiálu je v každé firmě specifický.
 • Nastavíme procesy a typy dokladů podle potřeb daného podniku.
 • EIS je možné nastavit pro sledování kompletního toku dokladů v rámci jednoho informačního systému. Jednotlivé doklady jsou evidovány v přehledných dokladových řadách.
  • Poptávka
  • Nabídka
  • Výběrová jednání
  • Zakázky a smlouvy
  • Plány
  • Výdaje na zakázky
  • Sklady
  • Banka a pokladna, bankovní příkazy
  • Finanční analýza
  • Fakturace
  • Interní doklady
  • Inventární majetek
  • Objednávky na dodavatele
  • Předávací protokoly
  • Střediskové deníky

Plánování prací, materiálů a prostředků

 • Jednotlivé položky jsou načteny do modulu Plánování. Položky plánů mohou být nasměrovány na konkrétní zakázku, středisko nebo účet. Na základě plánů je možno generovat vyhodnocení sloužící pro porovnání skutečných a plánovaných nákladů zakázky nebo střediska. Kalkulované náklady jsou porovnávány se skutečnými náklady vyplývajícími z výdeje materiálu, z vyplacených mezd nebo čerpaných pohonných hmot. Z deníků je možno získat údaje o konkrétních platbách zaměstantncům podle nočních nebo víkendových přirážek. Pro získání přesnějšího obrazu o ziskovosti zakázek nebo středisek je možné rozdělovat výrobní a střediskové režie na jednotlivé zakázky a střediska. Všechny náklady plynoucí na zakázku jsou zobrazeny ve vyhodnocení okamžitě po zadání nákladového dokladu.

Sledování zakázek

 • EIS umožňuje sledovat v reálném čase jednotlivé zakázky, jak z pohledu evidence prací, tak při sledování plnění plateb a ziskovosti dané zakázky. Přímo nad danou zakázkou vidíte všechny položky, které se k ní váží bez nutnosti tisku sestav. Ke každé zakázce jsou připojeny jednotlivé fakturace a stav jejich úhrad. Sledování stavu zakázky.

Modul doprava

 • Systém eviduje jednotlivá vozidla a zařízení na jednotlivých kartách. Výkony vozidel a zařízení jsou vykazovány v systému a umožňují sledování jejich využití na jednotlivých zakázkách. Ocenění motohodin vozidel umožňuje připravit podklady pro předávací protokoly a fakturaci práce vozidel. V evidenci dopravy jsou evidována čerpání PHM, stav tachometru, naježděné km, atd. K jednotlivým položkám výkonů vozidel je možno evidovat přirážky za práci v zimě, zahřívání vozidla, jízdu ve vleku a pod. Modul slouží taktéž ke sledování výkonů nadstavbových zařízení.

Zjišťovací a předávací protokoly

 • Na základě evidence prací je možno vystavovat předávací a zjišťovací protokoly pro dozor při odevzdání jednotlivých úseků cest, resp. zakázek. Součástí předávacích protokolů mohou být podrobné popisy prací, povětrnostní podmínky, připomínky k protokolům.

Automatická fakturace podle položek předávacích protokolů

 • Na základě odsouhlasených položek předávacího protokolu potvrzeného dozorem jsou automaticky vystaveny faktury. Je možno vytvářet kumulované faktury na jednoho odběratele za více předávacích protokolů.

Reporty a vyhodnocení
Pro problematiku SaÚC jsou zpracovány speciální tiskové sestavy:

 • Vyhodnocení hospodárnosti při realizaci výrobního plánu
 • Náklady a výnosy podle zakázek
 • Rekapitulace nákladů a výnosů dopravní sítě
 • Náklady a výnosy za podnik
 • Přehled plnění nákladů a výnosů v hlavní činnosti
 • Vyhodnocení nákladovosti

Skladové hospodářství

 • Součástí systému je i skladové hospodářství, ve kterém můžete sledovat na libovolném množství skladů pohyby materiálů a jejich výdej na jednotlivé zakázky. Součástí skladů je podrobná evidence všech odběratelů, dodavatelů, dodacích lhůt, dodávaných materiálů, služeb a jiných.

Objednávky od dodavatele

 • Systém eviduje interní objednávky středisek na centrále a umožňuje tak vytvářet kumulované objednávky na dodavatele a využít tak množstevní slevy.

Evidence OOPP

 • Podle zadání vycházejících z vnitropodnikových směrnic je možno sledovat využití a expiraci osobních ochranných pracovních pomůcek. Podle profese pracovníka jsou evidovány všechny ochranné pomůcky, na které má pracovník nárok. Zároveň program eviduje dobu použitelnosti ochranných pomůcek a připraví podklady pro vyhotovení objednávek na nákup nových ochranných pomůcek.

Účetnictví

 • Součástí systému je plnohodnotný ekonomicky systém pokrývající všechny požadavky firmy na vedení účetnictví.